Personuppgiftshantering

Amedos hantering av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En uppgift eller information som kan kopplas till en enskild person.

Vad utgör hälso- och sjukvård på Amedo?

Samtliga individuella kontakter och utredningar utgör hälso- och sjukvård.

Dataskyddsförordningen och hälso- och sjukvård

Amedo bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård. Vid hälso- och sjukvård kompletteras gäller dataskyddsförordningen men även lagstiftning som är specifik för hälso- och sjukvård. Denna kompletterande lagstiftning reglerar bland annat vår tystnadsplikt, sekretess och kravet på förande av patientjournal. 

Alla vårdverksamheter står under Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Vid en tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg ska vi kunna redogöra för att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. 

Amedo ansvarar för dina personuppgifter

Amedo är ansvariga för alla personuppgifter som hanteras i kontakten mellan dig och Amedo. Vi använder oss av det digitala journalsystemet Kaddio. Personal på Kaddio har inte tillgång till innehållet i journaler eller annan kommunikation som utförs inom ramen för deras system. Amedo använder personuppgifter för att se till att du får en säker och effektiv vård. I egenskap av legitimerad vårdpersonal är vi enligt lag skyldiga att föra journal.

Lagring av personuppgifter

Om du etablerar en kontakt med Amedo för hälso- och sjukvård är vi skyldiga att lagra dina uppgifter i enlighet med patientdatalagen. Enligt patientdatalagen behöver uppgifterna lagras minst i 10 år efter den senast genomförda journalanteckningen.

Ändring av uppgift vid hälso- och sjukvård

Patientdatalagen begränsar vilka och hur dina inlämnade personuppgifter kan ändras. Med hänsyn till patientdatalagen har du som klient rätt till att innan, under och efter utredning:

  • Ta del av information om personuppgifter som du har lämnat
  • Få personuppgifterna rättade
  • Få personuppgifterna borttagna
  • Få personuppgifterna begränsade

Tystnadsplikt och sekretess

Amedo lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. I de fall där personuppgifter lämnas till utomstående part måste du ha samtyckt till detta.

Vid kontakter för hälso- och sjukvård hos Amedo följer vi hälso- och sjukvårdens lagar om tystnadsplikt och sekretess.

I vissa särskilda fall kan Amedo ha skyldighet att i egenskap av vårdgivare lämna ut personuppgifter till myndigheter även utan ditt samtycke. Detta gäller exempelvis om vi får uppgift om att barn- eller ungdom far illa eller om brott som kan ge mer än två års fängelse.

Personuppgifter som krävs enligt lag vid hälso- och sjukvård

Amedo har i den gren av verksamhet som rör hälso- och sjukvård krav ställda på sig av Socialstyrelsen. All hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige ska journalföras. Det finns även krav på vad en journal ska innehålla.

Dessa krav berör information om identitet, bakgrund till vården samt redogörelser av bedömning, planering och åtgärder kopplade till vården.

Socialstyrelsen ställer även krav på att det i journalen redovisas vilken information som lämnats till dig som klient.

Aktivt samtycke till behandling av personuppgifter

Amedo behöver ditt aktiva samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter. Du får lämna detta samtycke i samband med att du bekräftar att du vill inleda en kontakt med oss för utredning.

Om du väljer att inte samtycka till hanteringen av dina personuppgifter har vi inte möjlighet att tillhandahålla utredningar.

Rätten att lämna klagomål till Datainspektionen

Du har som klient rätten att lämna klagomål till Datainspektionen rörande hanteringen av dina personuppgifter av Amedo.

Användning av kakor

Vi använder kakor för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Vi använder verktygen Google Analytics och Meta pixel. Vi delar därför viss information om hur du använder webbplatsen med Google och Meta för att kunna ge dig en bättre upplevelse av våra tjänster på och utanför denna webbsida. Vi kan även att använda kakor i syfte att marknadsföra våra tjänster på ett sätt som känns relevant för dig. Vi delar ingen hälsoinformation med Google, Meta eller annan trejde part. Ta gärna del av Googles policydokument och Metas integritetspolicy avseende kakor.