Neuropsykiatrisk utredning för vuxna - online & privat

På Amedo är vi specialiserade på privat neuropsykiatrisk utredning av vuxna online. Vi är läkare och psykologer som utreder ADHD, det som tidigare kallades ADD och autism. Boka ett kostnadsfritt första bedömningssamtal idag!

Boka en kostnadsfri första bedömning

Bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka en första bedömning! 

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han arbetat med utredning och behandling av ADD och andra tillstånd sedan 2013.

Innehållsförteckning

Varför en privat neuropsykiatrisk utredning som vuxen?

Det kan vara bra att göra en neuropsykiatrisk utredning: vuxen om du länge haft svårigheter med ouppmärksamhet, hyperaktivitet, impulsivitet eller i sociala situationer. Detta gäller speciellt om svårigheterna är så stora att det blir ett hinder för dig eller påverkar din livskvalitet negativt. Många vi hjälper kan uppleva svårigheter när det kommer till 

 • Arbete
 • Studier
 • Fritid 
 • Relationer 
 • Psykiska hälsa

Vad är målet med utredningen?

Att göra en privat neuropsykiatrisk utredning: vuxen kan hjälpa dig på många sätt. En utredning kan vara för dig om du har som mål att 

 • Få en bättre förståelse för hur du fungerar 
 • Få en bättre förståelse för dina svårigheter och styrkor 
 • Hantera dina begränsningar bättre 
 • Få en större acceptans för dig själv
 • Få den vård och det stöd du behöver
 • Ha lättare för att kommunicera dina behov med anhöriga, vården och myndigheter 

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Hur görs en neuropsykiatrisk utredning: vuxen? Vad ingår? Nedan beskriver hur din utredning går till steg för steg. Vi utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för neuropsykiatriska utredningar.

1. Boka ett första bedömningssamtal

Du börjar att boka ett kostnadsfritt första bedömningssamtal via hemsidan. Bedömningen är upp till 50 minuter lång. Om du inte hittar en ledig tid som passar dig kan du använda detta kontaktformulär för att nå oss.

Om du behöver hjälp med att genomföra din bokning kan du även kontakta oss på 010-490 69 00.  

Kalender och bokning av neuropsykiatrisk utredning för vuxna.

2. Genomför självskattningsformulär

När du bokat ditt första bedömningssamtal får du länkar till fem självskattningsformulär. Här får du svara på frågor om din hälsa och hur du fungerar.

Du får även information om bedömningen och utredningen. Formulären ger oss en första övergripande bild av ditt mående och hjälper oss bedöma om en neuropsykiatrisk utredning kan hjälpa dig.

3. Ditt första bedömningssamtal

Under bedömningssamtalet tar vi reda på om det är motiverat att fortsätta med en hel utredning. Vi ställer frågor om ditt mående, dina besvär och hur du fungerar i vardagen.

Vi frågar även dig om dina förväntningar på den neuropsykiatriska utredningen och på vilket sätt du hoppas att den kan hjälpa dig. Du får även information om hur en utredning hos oss går till samt möjligheten att ställa frågor. 

Bedömningssamtalet är ett videosamtal och utförs av en legitimerad psykolog.

4. Utredningserbjudande

Efter ditt bedömningssamtal får du ett skriftligt besked om vi rekommenderar dig att fortsätta med en komplett utredning eller inte.  

Vi genomför endast en komplett neuropsykiatrisk utredning för vuxna om det efter formulären och det första bedömningssamtalet finns en stark misstanke om att du har någon form av neuropsykiatrisk problematik (exempelvis ADD eller ADHD). Om en stark misstanke finns får du ett utredningserbjudande. Du tackar sedan “ja” eller “nej” till erbjudandet. 

Om vi bedömer att det inte är motiverat att fortsätta med en utredning hos oss får du rekommendationer om vart du kan vända dig för att få hjälp med just dina utmaningar.

5. Betalning av din utredning

Om du väljer att tacka “ja” till ditt utredningserbjudande får du en faktura för utredningens totala kostnad. När vi har registrerat din betalning av fakturan påbörjar vi din utredning. 

Du kan välja att betala hela utredningen direkt eller delbetala din utredning via vår samarbetspartner Human FinansLäs gärna mer om våra priser och betalning av din utredning.

Bild på dokument och betalkort. Betalning av neuropsykiatrisk utredning för vuxna.

6. Din utredning

Nu börjar vi med din utredning. Utredningen kan bestå av olika delar beroende på vad som framkommer i webbtestet och under ditt första bedömningssamtal. Nedan beskriver vi de vanligaste delarna.

Psykologintervjuer

Du får genomföra flera djupgående intervjuer med en psykolog. Intervjuerna är oftast den del av utredningen som tar längst tid. Den består av flera eller ett fåtal längre videosamtal. Intervjuerna genomförs av en legitimerad psykolog. Intervjuerna kan delas in i tre övergripande delar: bakgrund, psykisk hälsa och neuropsykiatrisk problematik. Denna information kan även kallas för anamnes.

Del I: Bakgrund

Neuropsykiatriska funktionshinder påverkar hur du fungerar i stora delar av livet. Tillsammans undersöker vi hur ditt liv ser ut idag och hur det har sett ut bakåt i tiden. Tillsammans tittar vi på dåtid och nutid:

Dåtid

Vi undersöker din uppväxt. Vi tittar bland annat på:  

 • Familjerelationer
 • Kamratrelationer
 • Skolgång 
 • Viktiga händelser
 • Din utveckling: kroppslig, känslomässig, språklig, mental och social
Nutid

Vi undersöker din aktuella livssituation. Vi tittar bland annat på: 

 • Arbete
 • Studier 
 • Fritid 
 • Relationer
 • Hälsovanor
 • Ekonomi
 • Mål i livet
Del II: Psykisk hälsa

Under en neuropsykiatrisk utredning: vuxen undersöker vi din psykiska hälsa i detalj. Vi tittar både på historiska och aktuella svårigheter. Vi gör det av flera andledningar: 

 1. Personer som levt med en odiagnosticerad neuropsykiatrisk problematik är sårbara för att utveckla annan psykisk ohälsa 
 2. Vi behöver skilja på annan psykisk ohälsa som kan orsaka eller bidra till de symtom som vid första anblicken kan verka som ADHD eller annan neuropsykatrisk problematik
 3. Med en förståelse för din övergripande psykiska hälsa kan vi efter utredningen ge dig rekommendationer som verkligen är anpassade efter dina behov.

I denna intervju undersöker vi bland annat:

 • Depression
 • Bipolär sjukdom
 • Stress och utmattningssyndrom
 • Ångest exempelvis: 
  • Specifika fobier
  • Social ångest (tidigare kallat social fobi)
  • Paniksyndrom
  • Agorafobi
  • Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 • Tvångssyndrom och OCD
 • Trauma och PTSD
 • Beroende
Del III: Neuropsykiatrisk problematik

I denna del av intervjun undersöker vi om det finns någon form av neuropsykiatrisk problematik och hur denna problematik ser ut för just dig. Undersökningen är både bred och fördjupad. 

Bred undersökning

Vid neuropsykiatrisk problematik är det inte ovanligt att uppfylla kriterier för flera diagnoser. Vi behöver därför göra en övergripande undersökning av olika former av problem. När vi gör utredningar tittar vi därför efter tecken på:

 • ADHD
 • ADD
 • Autism
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Tourette syndrom
 • Tics

Vid tecken på ovanstående problem gör vi en djup undersökning av området. Det kan vara bra att komma ihåg att om du exempelvis söker hjälp för att du tror att du har ADHD så bekräftar vi att det är befogat med en fördjupad undersökning innan vi erbjuder dig att göra en utredning.

Hand som håller förstorningsglas. Undersökning vid neuropsykiatrisk utredning för vuxna.
Fördjupad undersökning

I denna del av intervjun fördjupar vi oss i eventuella neuropsykiatriska problem.

Även om det finns gemensamma nämnare är två personer med neuropsykiatriska svårigheter aldrig likadana. Därför behöver vi få en förståelse av just dina problem. Det är viktigt för att kunna ge dig råd och rekommendationer. 

För att ta ADHD eller ADD som exempel är två personer med problematiken inte likadana. Hur ouppmärksamheten, hyperaktiviteten och impulsiviteten tar sig i uttryck kan variera. 

Vi undersöker om du uppfyller kriterierna för en diagnos och i så fall vilka. Vi undersöker även på vilket sätt eventuella ADHD eller ADD symtom blir en begränsning för dig i livet. 

Självskattningsformulär

Under en neurospsykiatrisk utredning för vuxna får du svara på självskattningsformulär med forskningsstöd. De bidrar till helhetsbilden av dina svårigheter.

Du får svara på självskattningsformulär som rör neuropsykiatrisk problematik (exempelvis ADHD) men även frågor som rör din övergripande psykiska hälsa.

Psykologisk testning

När du gör en neuropsykiatrisk utredning hos oss får du i vissa fall göra psykologiska tester. Syftet med testerna är att undersöka hur din hjärna fungerar och få en förståelse för viktiga förmågor. 

Målet är att få en tydligare bild av dina mentala styrkor och begränsningar. Förmågor som vi undersöker är bland annat: 

 • Begåvning
 • Logisk förmåga 
 • Språklig förmåga 
 • Arbetsminne
 • Snabbhet
 • Ouppmärksamhet
 • Impulsivitet 

Det är inte nödvändigt för alla att göra testerna. De psykologiska testerna innebär ett fysiskt besök. Du gör testerna tillsammans med en legitimerad psykolog.

Graf som symboliserar testresultat vid neuropsykiatrisk utredning för vuxna.

Läkarundersökning

I alla neuropsykiatriska utredningar hos oss ingår ett digitalt läkarbesök. Den specialiserade läkaren kallas för psykiater och är inriktad på utredning och behandling av psykisk ohälsa. Läkaren undersöker bland annat:

 • Kroppslig och psykiska hälsa 
 • Eventuella sjukdomar i nervsystemet
 • Sjukdomshistoria
 • Din aktuella och tidigare medicinering 
 • Tidigare kontakter med vården

Läkarundersökningen genomförs som videosamtal.

Anhörigintervju

ADHD, ADD, autism och andra neuropsykiatriska problem antas ha funnits sedan barndomen. Det kan vara svårt om inte omöjligt för dig att minnas i detalj hur du fungerade som barn. 

Vi genomför därför en intervju med en förälder, ett äldre syskon eller annan närstående som varit med under din barndom. För vissa kan det vara känsligt att en anhörig intervjuas. Det kan därför vara bra att veta:

 • Vi lämnar inte ut någon information förutom att intervjun är en del av en neuropsykiatrisk utredning.
 • Vi lämnar inte ut någon information som har framkommit under utredningens tidigare delar.
 • Vi nämner inte om vi misstänker ADHD, ADD eller någon annan neuropsykiatrisk problematik.
 • Innan intervjun får du ta del av de frågor vi kommer att ställa.
 • Det finns en möjlighet att vara med under intervjun med din anhörig om du önskar det.

AnhörigIntervjun är en telefonintervju och genomförs av en legitimerad psykolog.

Genomgång av tidigare journaler

För att kunna genomföra din utredning behöver vi ta del av journaler från tidigare vård för din psykiska hälsa och i vissa fall din fysiska hälsa.

Informationen om ditt mående bakåt i tiden hjälper oss att få en bättre förståelse för de besvär som du upplever i dagsläget.

Sammanfattande bedömning och utlåtande

När alla delar av utredningen är genomförda går läkaren och psykologen igenom informationen och tar beslut om du uppfyller kriterierna för en eller flera diagnoser. 

Informationen som samlats in under utredningen, rekommendationer för behandling och vardagen samt det slutgiltiga resultatet sammanfattas skriftligt  i ett dokument som kallas för ett utlåtande. 

Utlåtandet undertecknas av ansvarig läkare och psykolog. Dokumentet är ett officiellt intyg som du kan använda i kommunikation med sjukvården och med myndigheter. 

Du får en digital kopia på ditt utlåtande så att kan läsa det innan din återgivning.

Återgivning av utredningen

Under återgivningen går du tillsammans genom utredning med ansvarig psykolog. Du har en möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Det är även ett tillfälle att prata om känslor och tankar som väckts hos dig efter att ha fått resultatet av din utredning. Många uppskattar att ha med en anhörig under återgivningen. 

Du har din återgivning under ett videosamtal.

Behandling efter utredning

Efter att du genomfört din utredning kan du söka offentlig eller privat vård. Om du önskar privat vård kan vi eller våra samarbetspartners hjälpa dig till specialiserad vård utan väntetid. 

Boka en kostnadsfri bedömning!

Boka en bedömning där vi tar reda på om det finns misstankar om ADHD, ADD eller autism. Bedömningen är kostnadsfri.

Vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor om neuropsykiatriska utredingar. 

Vilka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns det?

Exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ADHD, det som tidigare kallades ADD, autism, dyskalkyli, dyslexi, språkstörning, tics och tourettes syndrom. På Amedo utreder vi ADHD, det som tidigare kallades ADD och autism.

Vad är en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning är omfattande undersökning om en person har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD, det som tidigare kallades ADD eller autism.

Vem gör en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning genomförs av en specialistläkare i psykiatri och en psykolog.

Hur lång tid tar en neuropsykiatrisk utredning?

Hur lång tid en neuropsykiatrisk utredning tar varierar på dina behov och förutsättningar. De flesta våra utredningar är färdiga på 6-8 veckor men det kan ta kortare tid. Du kan oftast börja med din utredning inom en vecka.

Behövs det remiss för att komma till er?

Vi är en helt privat mottagning och hos oss kan du göra en neuropsykiatrisk utredning utan remiss.

Vad har ni för kötid för neuropsykiatrisk utredning?

Vi har ingen kötid eller väntetid för neuropsykiatrisk utredning: vuxen. Du kan ofta genomföra ditt första besök inom en vecka. Om det är aktuellt att fortsätta med en utredning kan du oftast börja direkt.

Erbjuder ni neuropsykiatrisk utredning för barn?

I dagsläget utreder vi inte barn. Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning för vuxna över 18 år.

Kan jag göra en neuropsykiatrisk utredning om jag är gravid?

Att vara gravid är oftast inget hinder för att göra en neuropsykiatrisk utredning. Efter ditt bedömningssamtal kan vi ge rekommendationer som är anpassade efter just dig.

Vad kostar en privat neuropsykiatrisk utredning?

Det första bedömningssamtalet är kostnadsfritt. Om det efter samtalet finns starka misstankar om ADHD, det som tidigare kallades ADD eller autism, blir du erbjuden en utredning. Om du tackar ”ja” till erbjudandet så är priset för en neuropsykiatrisk utredning för vuxna 29900 kr.

Gör ni neuropsykiatriska utredningar av ADHD/ADD?

Ja, vi gör neuropsykiatriska utredningar av ADHD och det som tidigare kallades ADD.

Gör ni neuropsykiatriska utredningar av autism?

Ja, vi gör neuropsykiatriska utredningar av autism.

Vad händer om jag inte får en diagnos?

Vi inleder bara en neuropsykiatrisk utredning: vuxen om det efter det kostnadsfria bedömningssamtalet finns starka misstankar om ADHD, det som tidigare kallades ADD eller autism. Det innebär att stor majoritet av våra påbörjade utredningar leder till diagnos. En utredning hos oss är dock ingen garanti för en diagnos. Du är dock alltid garanterad en utredning av dina svårigheter som hjälper dig att få rätt vård.

Vilka tester gör ni i en neuropsykiatrisk utredning?

Vissa av våra neuropsykiatriska utredningar kräver psykologiska tester. Vi gör framförallt psykologiska test för att utesluta intellektuell funktionsnedsättning vilket tidigare kallades för mental retardation. Vi gör detta med begåvningstestet WAIS-IV.

Kan jag göra en utredning hos er om jag blivit nekad via offentlig vård eller vårdcentral?

Om du tror att du behöver en neuropsykiatrisk utredning: vuxen men blivit nekad via offentlig vård (t ex vårdcentral) kan du söka dig till oss. Vi gör alltid en egen bedömning av dina svårigheter. Om det finns starka misstankar om ADHD, autism eller båda samt att det inte finns några hinder för en utredning blir du erbjuden en utredning.

Kan jag göra en utredning hos er om jag har ett riskbruk av alkohol?

Om det finns en misstanke om ett riskbruk av alkohol kan du behöva genomföra ett prov innan vi kan erbjuda dig ett bedömningssamtal. 

Vart kan jag göra en neuropsykiatrisk utredning hos er?

Då våra utredningar oftast är helt online kan vi hjälpa dig oavsett vart du bor i Sverige. I få fall kan det behövas ett fysiskt besök och då har vi besöket på en plats nära din hemort. Vi gör utredningarna i hela Sverige men nedan hittar du exempel på orter där vi kan hjälpa dig.

Karta över Sverige. Vi erbjuder ADD-utredning och neuropsykiatriska utredningar för vuxna i hela Sverige.
 • Blekinge
 • Borås
 • Dalarna
 • Eskilstuna
 • Falun
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halland
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Karlstad
 • Kristianstad
 • Kronoberg
 • Linköping
 • Lund
 • Malmö
 • Norrbotten
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Örebro
 • Skåne
 • Skövde
 • Södertälje
 • Stockholm
 • Sundsvall
 • Uddevalla
 • Umeå
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerås
 • Västra götaland
 • Växsjö

Vill du få hjälp med dina utmaningar?

Välkommen att boka en första bedömning!